Netplus Telekomünikasyon ve Bil. San.Tic.San. Ltd. Şti.(bundan böyle NETPlus olarak anılacaktır), bilgi ve iletişim sağlayıcılarının uyması gereken yasalar uyarınca kullanıcı bilgilerinin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiş olup; gizliliğinize ve kişisel verilerinizin, trafik verilerinizin ve iletişim içeriğinizin gizliliğine saygı göstermektedir. İşbu Gizlilik İlkeleri, NETPlus'un servis ve hizmetlerini kullanırken sağladığınız bilgilerin, NETPlus tarafından nasıl kullanıldığını ve korunduğunu anlamanıza ışık tutacak şekilde hazırlanmıştı

NETPlus web sitesi üzerinde (işbu gizlilik politikası dahilinde bundan böyle “Site" veya “Siteler" olarak anılacaktır) kişisel verilerinizi sunmanız, işbu Gizlilik Politikası içinde genel hatları verilen koşul ve şartlar uyarınca, kişisel verilerin toplanma, kullanım ve aktarımını tam olarak anlamış ve onay vermiş olduğunuz anlamına gelmektedir. İşbu Gizlilik Politikasını kabul etmiyorsanız, kişisel verilerinizi Site üzerinden paylaşmamayı veya iletmemeyi tercih ediniz.

İsim ve soyisminiz, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon ve faks numaranız, elektronik posta adresiniz vs. sizin tarafınızdan web sitemize verildiğinde kaydedilir. Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacı ile sizlerin de şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini hatırlatmak isteriz.

NETPlus uygun teknoloji ve dahili süreçleri kullanarak kişisel verilerinizin güvenliğini muhafaza etmek ve kişisel verilerinize yetkisiz erişimi engellemek amacıyla gerekli özeni gösterecektir. Ancak NETPlus hiçbir zaman kişisel verilerinize ilişkin olarak yetkisiz erişimin meydana gelmeyeceği konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. İşbu Gizlilik Politikası uyarınca güvenlik maddesi kapsamında, NETPlus, meydana gelebilecek bir sahtecilik/dolandırıcılık ya da herhangi bir soruşturma ya da şebeke güvenliği ihlali konusunda yasal merciler ve diğer ilgili kurumlar ile işbirliği yapabilir ve yasalar tarafından gerekli görülen hallerde ya da adli makamların talebini yerine getirilmesi halinde, elde edilen her türlü bilgiyi (kişisel veriler dahil) ifşa etme hakkı da saklıdır.

İzinli İletişim

NETPlus hizmetlerini kullanan abonelerimize ,hizmetlerine ilişkin her türlü hizmet, üyelik, müşteri hizmetleri, reklam, bilgilendirme,tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait her türlü elektronik iletilerinin, ilgili yasal mevzuat uyarınca bu madde kapsamında sizlere ulaşmasını, NETPlus servis ve hizmetlerini kullanmaya başlamanızla ve buna ilişkin izniniz ile kabul etmiş olacaksınız.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla NETPlus olarak kişisel bilgilerinizin aşağıda belirtilen kapsam dahilinde kaydedileceğini, saklanacağını, güncelleneceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği, aktarılabileceğini, sınıflandırılabileceğini ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebileceği hususlarında siz değerli abonelerimizi ve kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz.

Kişisel bilgiler; ad, soyad, TC kimlik numarası olmak üzere başta kimlik, adres ve iletişim bilgileri gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

I. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında sunulmakta olan ürün ve hizmetlerde kullanılması

İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve diğer ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması

Talep edilen ve Şirketimizin diğer ürün / hizmetlerini sunulabilmesi

Akdedilen abonelik sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesi

II. Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca görevli ve yetkili kişi ve tüzel kişiler

Şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz/olacağımız kişi ve kuruluşlar ile diğer 3. kişiler

III. Kişisel verilerin toplanma yöntemi; İnternet sitesi, Online İşlem Merkezi, Çağrı Merkezi, Şirketimizin mobil uygulamaları ve sosyal medya mecraları, çözüm ortakları gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

IV. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız; (Bu haklar 07.10.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.)

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,